Vegyészmérnöki MSc Mérnöki Kar
Pannon Egyetem

Angolul is indul
Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Műszaki
Levelező
Nappali
Duális

Pótfelvételi eljárás keretében a szak költségtérítéses finanszírozási formában indul.

A szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően olyan vegyészmérnökök képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományos, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén vegyipari és rokonipari területeken tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. A képzésben résztvevők képessé válhatnak arra, hogy tanulmányaikat a szaknak megfelelő doktori (PhD) képzésben folytassák.

Szakirányok és specializációk:

 • Biotechnológiai
 • MOL Ásványolaj és petrolkémiai technológiai (MOL kurzus)
 • Műveleti
 • Folyamatmérnöki
 • Radiokémiai technológiai

Az Egyetemen végzett vegyészmérnökök, mint elismerten jól képzett szakemberek az élet legkülönbözőbb területén értek el karriert hazánkban és külföldön egyaránt. Az utóbbi években, különösen a nagy vegyipari vállalatoknál igen jelentősen megnőtt az igény az itt végzett vegyészmérnökök iránt. A MOL csoportnál történő elhelyezkedésnél preferált a MOL kurzus elvégzése.

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

A mesterképzésbe való bekapcsolódás feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

 • természettudományos alapismeretek (20 kredit): 
  • matematika,
  • fizika,
  • kémia (legalább 10 kredit)
  • biológia
  • anyagtudomány;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit):
  • közgazdaságtani és menedzsment ismeretek,
  • minőségbiztosítás,
  • munkavédelem, 
  • társadalomtudomány;
 • vegyészmérnöki alapismeretek (40 kredit):
  • művelettan,
  • vegyipari méréstechnika és analitika,
  • irányítástechnika,
  • biztonságtechnika,
  • kémiai és környezettechnológia,
  • vegyipari ágazati technológiák

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül kell megszerezni. 

A kérelemhez csatolni kell a teljesítést igazoló dokumentumokat (leckekönyvi másolatot) és az elfogadtatni kívánt tárgy tematikáját.

Nem kell kreditelismertetési eljárást kérni a vegyészmérnöki vagy biomérnöki végzettséggel rendelkezőknek!!

A jelentkezőket a szakra a felvételi pontszámuk alapján vesszük fel, a felvételin megszerezhetı maximális pontszám 100 pont. 

 

A felvételi pontok: 

 • Szóbeli elbeszélgetés (maximum 50 pont) 

Az elbeszélgetés célja a jelölt alkalmasságának felmérése. A szóbelin kell bemutatni a beadott leckekönyv eredetijét. 

Felvételi vizsgakérdések: https://www.mk.uni-pannon.hu/images/Dokumentumok/szakok/VM_felveteli_kerdesek.pdf

 • Oklevél minősítése alapján (maximum 20 pont) 

Az oklevél minısítésének négyszerese. 

 • Súlyozott tanulmányi átlag alapján (maximum 20 pont) 

A súlyozott tanulmányi átlag négyszerese. 

 • Többletpontok (maximum 10 pont) 

Előnyben részesítés: maximum 3 pont. 

 • Fogyatékosság: 1 pont. 
 • Gyermekgondozás: 1 pont. 
 • Halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont. 
 • Hátrányos helyzet: 1 pont. 

Szakmai tudományos munka: 10 pont. (Intézményi TDK: 2 pont;OTDK: 3 pont; szakmai publikáció: 3 pont; szakmai tevékenység: 2 pont)  

4 félév
Okleveles vegyészmérnök (Chemical Engineer)

Szakfelelős: 

Dr. Takács-Bárkányi Ágnes egyetemi docens

Szakvezető elérhetősége: 

email: tbarkanyi.agnes@mk.uni-pannon.hu

 

Tanulmányi ügyintéző:

Szabó-Hren Judit
+36 88/624-000 / 6297
szabo-hren.judit@uni-pannon.hu